+48 577 800 125 - Sprzedaż

+48 577 800 314 - Serwis    
Pn-Pt 15-18 (tylko informacyjnie):
+48 730 100 642 - Info         

Centrum łucznicze - regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego


Sklep internetowy Centrum Łucznicze S.C. Jaworze, dostępny pod adresem www.centrum-lucznicze.pl , prowadzony jest przez firmę Centrum Łucznicze S.C. Katarzyna Socha, Lucjan Socha- wpisaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Jaworzu. 
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 9372465846, Regon: 240177617

 

Regulamin z 3.01.2014

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupu Towarów w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.centrum-lucznicze.pl, który prowadzony jest przez:

 

Centrum Łucznicze S.C. Katarzyna Socha, Lucjan Socha
Bielska 73
43-384 Jaworze
NIP: 9372465846
REGON: 240177617

 

1.2. Niniejszy Regulamin spełnia  wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

1.3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca  zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, (zwaną dalej: „Klientem”).

1.4. Stroną dokonującą sprzedaży przez Sklep Internetowy są Katarzyna Socha, Lucjan Socha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Łucznicze S.C. (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersjiMSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 400 pikseli.

2.2.W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy .

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.centrum-lucznicze.pl, dokonać wyboru i rodzaju towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w pkt. 3.7.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zerwania umowy sprzedaży, a w związku z tym niezrealizowania i anulowania zamówienia w przypadku niezależnych od niego błędów powstałych w trakcie składania zamówienia oraz w przypadku niedostępności towaru u dystrybutora.

3.11. Za funkcjonowanie strony www.centrum-lucznicze.pl pod względem technicznym odpowiada firma Kompmar Bielsko-Biała.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską, pocztową. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy www.centrum-lucznicze.pl/koszt-dostawy ]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji zamówienia/dostawy wynosi od [2] do [14] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  linka odsyłającego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.centrum-lucznicze.pl . Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i wyrażone są w kwocie brutto.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na podstawie informacji wysłanych w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Rachunek bankowy, na który powinny być kierowane wpłaty: 83 1050 1070 1000 0022 9755 8369 .

b) gotówką przy odbiorze towaru przekazywanego przez przewoźnika („za pobraniem”)

c) gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru

d) W ramach usługi imoje zamówienie można opłacić za pomocą następujących form płatności:

  • Przelewy online (21 najpopularniejszych banków w Polsce)
  • Karta płatnicza (Visa, MasterCard, Diners Club)
  • BLIK
  • Twisto (zamów teraz i zapłać w ciągu 21 dni- limit transakcyjny 500,00 zł)

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres właściciela Sklepu Internetowego www.centrum-lucznicze.pl podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin ten  liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru, chyba że umowa dotyczy świadczenia usług.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

b) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych). Zakupiony Towar, który nie był używany (nie został użyty do treningu łuczniczego- co nie jest równoznaczne z wypróbowaniem i oceną sprzętu)  należy zwrócić na adres właściciela sklepu wwww.centrum-lucznicze.pl . Zwrot kwoty za towar (bez kosztu wysyłki i pakowania, który ponosi kupujący oraz w przypadku łuków bloczkowych w zestawach bez poniesionych kosztów ustawienia i przestrzelania łuku, które wynoszą 50 zł) następuje do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6.7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku zakupu sprzętu w sklepie stacjonarnym.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e – mail kontakt@centrum-lucznicze.pl . Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni (z wyjątkiem produktów, które wymagają serwisu gwarancyjnego poza granicami RP, wtedy okres ten może wydłużyć się do kilkunastu tygodni lub nawet kilku miesiecy- szczególnie w przypadku producentów koreańskich), a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamowany towar jest naprawiany lub wymieniany na nowy, wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa- zwracane są pieniądze (kwota netto).

7.2. Właściciel sklepu www.centrum-lucznicze.pl nie jest producentem wszystkich towarów, jedynie strzał marki Centrum Łucznicze S.C. W przypadku produktów innych marek, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Koszty wysyłki w przypadku wadliwości towaru są pokrywane zarówno przez kupującego (wysyłka towaru do wymiany/naprawy), jak i sprzedającego (odesłanie towaru pozbawionego wad).
7.3. Okres gwarancyjny jakim objęte są w większości dostępne w ofercie sklepu produkty to 12 miesięcy (łuki bloczkowe- 24 miesiące, z wyjątkiem produkcji tajwańskich na które gwarancja wynosi 12 miesięcy). 6 miesięczną gwarancją objętę są łuki tradycyjne o naciągach powyżej 50 lbs. Wszystkie łuki tradycyjne są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta począwszy od daty zakupu. Strzały i inne produkty zużywalne (jak cięciwy, równiez w łukach bloczkowych) nie są objęte gwarancją.
 

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep Internetowy www.centrum-lucznicze.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać mailowo pod adres kontakt@centrum-lucznicze.pl lub telefonicznie.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.centrum-lucznicze.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1.Klient zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, ażeby spory powstałe między nim a Sprzedawcą załatwione były w trybie ugodowym. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U. Nr 43,poz. 296, ze zm.)

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,  których nie dało się rozstrzygnąć na drodze polubownej, należy do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


X. Prawa autorskie
10.1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego centrum-lucznicze.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
10.2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć, tekstów zawartych na stronie internetowej centrum-lucznicze.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami centrum-lucznicze.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

XI. Polityka prywatności
11.1. W celu zrealizowania zamówienia sklep przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail
11.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
11.3.  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowanie i wysłanie zamówienia
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
11.4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.  
11.5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep centrum-lucznicze.pl  
Działamy zgodnie z RODO, wiecej informacji na stronie w kategorii Informacje, zakładka RODO.